Kiểm tra đầu vào

KIỂM TRA ĐẦU VÀO


Những học viên đạt trên 18/30 thì đủ điều kiện đăng ký lớp 1 của khóa 2,5 tháng. Những học viên nào đạt kết quả < 18/30, vui lòng xem xét lớp kèm cơ bản. Vui lòng không tham khảo tài liệu hay tra từ điển trong quá trình làm bài, học viên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với kết quả của mình.

Họ tên học viên: ….

Số ĐT: ….

Thời gian làm bài: 15 phút

 "Lưu ý: Học viên chỉ được làm bài 1 lần duy nhất nên hãy suy nghĩ thật kỹ rồi chọn đáp án"