Tài liệu
Tài liệu nghe lớp 0: Link tải

Tài liệu lớp 1: Link tải

Bài test cuối lớp 1: Link tải

Tài liệu lớp 2: Link tải

Sách nghe ETS 2020: Link tải

Link từ điển oxford: www.oxfordlearnersdictionaries.com

 

LỚP ONLINE:

Hướng dẫn học online ( Không cần tài khoản): Link