Luyện kĩ năng dịch câu giúp cải thiện đọc hiểu
Đây là phần mà học viên thường lo lắng. Tuy nhiên, học viên sẽ được trang bị kĩ năng dịch câu hoàn chỉnh để tăng khả năng đọc hiểu các đoạn văn dài trong Part 7.