Hỗ trợ tối đa việc học từ vựng trong tâm
Được trang bị đầy đủ các từ vựng trọng tâm thường xuyên gặp trong đề và phương pháp giúp nhớ lâu các từ đã học.